دوره و شماره: دوره 10، 8 -ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شماره ویژه - انرژی و جایگاه آن در ایران (3)، شهریور 1373، صفحه 1-80