دوره و شماره: دوره 9، 6- ویژه انرژی و جایگاه آن در ایران، شماره ویژه - انرژی و جایگاه آن در ایران (1)، آذر 1372، صفحه 1-88