دوره و شماره: دوره 3-29، شماره 2، مهندسی مکانیک، آبان 1392، صفحه 1-118