نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژ آلومینیوم بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 41-49]
 • آلومینیوم ۲۰۲۴ شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق A‌l2024-T8 تحت کشش [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 11-18]
 • آنالیز حرارت - سازه تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری Y‌b:Y‌A‌G تک‌هسته‌یی و چهارهسته‌یی تحت دمش طولی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 35-44]

ا

 • اجزای محدود توسعه‌یافته تحلیل اجزای محدود رشد ترک خستگی در خطوط لوله با در نظر گرفتن اثرات خوردگی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • اختلاط بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 131-137]
 • استال بررسی اثر تغییرات سرعت در طبقات مختلف بر عملکرد کمپرسور محوری چرخش معکوس [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 21-30]
 • استوانه مدوّر بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 131-137]
 • اسفنج فلزی بررسی اهمیت سازو کار مهاجرت گرمایی در مبدل ‌های حرارتی اسفنجی با استفاده از شبیه سازی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 51-60]
 • افت انتقال حرارت ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 45-55]
 • الگوهای زمانی دلخواه حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • انتقال حرارت مطالعه ی تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله ی مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و مشخصات جریان [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 97-108]
 • انتقال حرارت همبند ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 45-55]

ب

 • بازده بررسی تأثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 57-65]
 • برنامه‌ریزی خطی مسیرهای بهینه ترکیبی (هوایی - دریایی) با استفاده از درخت پوشای کمینه و برنامه ریزی عدد صحیح [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 31-39]
 • بیضی‌گون تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 99-108]
 • بلور ایتربیم:یاگ تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری Y‌b:Y‌A‌G تک‌هسته‌یی و چهارهسته‌یی تحت دمش طولی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 35-44]
 • بهینه‌سازی تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اگزرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]

پ

 • پریستالتیک مطالعه و بررسی پارامتر های مؤثر در عملکرد پمپ پریستالتیکی و طراحی یک نمونه [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • پروانه بررسی تأثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 57-65]
 • پیستون موتور خودرو بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 41-49]
 • پیشرانه‌ی کامپوزیت.} بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه ی کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 29-34]
 • پمپ گریز از مرکز بررسی تأثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 57-65]

ت

 • تحلیل C‌F‌D تحلیل خرابی و دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های سوپرهیتر پلاتن در یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی برای ارائه‌ی طرح چیدمان بهترین جایگزین [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 13-19]
 • تحلیل خرابی تحلیل خرابی و دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های سوپرهیتر پلاتن در یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی برای ارائه‌ی طرح چیدمان بهترین جایگزین [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 13-19]
 • تحلیل همزمان پل ـ اگزرژی (E‌T‌C) تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اگزرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]
 • تخمین پارامتر تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله ی مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 67-75]
 • تخمین ضرایب آیرودینامیکی تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله ی مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 67-75]
 • تشخیص خرابی بالک تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله ی مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 67-75]
 • تشکیل رسوب بررسی اهمیت سازو کار مهاجرت گرمایی در مبدل ‌های حرارتی اسفنجی با استفاده از شبیه سازی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 51-60]
 • تغییر شکل خمیری شدید بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنش دهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • توربین بادی محور عمود بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]

ج

 • جریان آشفته مطالعه ی تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله ی مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و مشخصات جریان [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 97-108]
 • جریان اطراف سیلندر کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 3-10]
 • جریان مغشوش کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 3-10]
 • جوشش استخری بررسی تجربی اثر نوع سطح بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش استخری در حضور نانوسیالات با سیال پایه هیبریدی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 83-95]

چ

 • چرخش معکوس بررسی اثر تغییرات سرعت در طبقات مختلف بر عملکرد کمپرسور محوری چرخش معکوس [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 21-30]
 • چهارهسته تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری Y‌b:Y‌A‌G تک‌هسته‌یی و چهارهسته‌یی تحت دمش طولی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 35-44]

ح

 • حفره بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • حل عددی بررسی تأثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 57-65]

خ

 • خط لوله تحلیل اجزای محدود رشد ترک خستگی در خطوط لوله با در نظر گرفتن اثرات خوردگی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • خواص مکانیکی بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنش دهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 41-49]
 • خوردگی تحلیل اجزای محدود رشد ترک خستگی در خطوط لوله با در نظر گرفتن اثرات خوردگی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]

د

 • دامنه‌ی محدود حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • دبی مطالعه و بررسی پارامتر های مؤثر در عملکرد پمپ پریستالتیکی و طراحی یک نمونه [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • درخت پوشای کمینه مسیرهای بهینه ترکیبی (هوایی - دریایی) با استفاده از درخت پوشای کمینه و برنامه ریزی عدد صحیح [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 31-39]
 • دمای شبه‌بحرانی ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 45-55]
 • دمش بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • دمش طولی تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری Y‌b:Y‌A‌G تک‌هسته‌یی و چهارهسته‌یی تحت دمش طولی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 35-44]
 • دینامیک سیالات محاسباتی تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 99-108]
 • دوران مانع مطالعه ی تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله ی مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و مشخصات جریان [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 97-108]

ذ

 • ذرات نانورس بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 41-49]

ر

 • ریبلت بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • ریزساختار بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 41-49]
 • ریزش گردابه کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 3-10]
 • رسوب نانوذرات بررسی تجربی اثر نوع سطح بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش استخری در حضور نانوسیالات با سیال پایه هیبریدی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 83-95]
 • رشد ترک خستگی تحلیل اجزای محدود رشد ترک خستگی در خطوط لوله با در نظر گرفتن اثرات خوردگی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • رفتار کششی شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق A‌l2024-T8 تحت کشش [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 11-18]
 • روش اجزاءمحدود بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنش دهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • روش اجزای محدود بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 131-137]
 • روش اختلاف دقیق مطالعه‌ی تأثیر عملگر برخورد با دو زمان آرامش یکتا و چندگانه در روش شبکه‌ی بولتزمن چندفازی برای شبیه‌سازی جریان‌های دوفازی گاز ـ مایع با استفاده از دو روش مختلف اعمال نیرو [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 77-88]
 • روش تبدیل انتگرالی تعمیم یافته حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • روش شایی بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • روش شبکه‌ی بولتزمن چندفازی مطالعه‌ی تأثیر عملگر برخورد با دو زمان آرامش یکتا و چندگانه در روش شبکه‌ی بولتزمن چندفازی برای شبیه‌سازی جریان‌های دوفازی گاز ـ مایع با استفاده از دو روش مختلف اعمال نیرو [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 77-88]
 • روش فعال بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 131-137]

ز

 • زاویه‌ی لین بررسی تأثیرات ایجاد لین در پروانه یک پمپ گریز از مرکز بر عملکرد آیرودینامیکی آن [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 57-65]
 • زمان آرامش چندگانه مطالعه‌ی تأثیر عملگر برخورد با دو زمان آرامش یکتا و چندگانه در روش شبکه‌ی بولتزمن چندفازی برای شبیه‌سازی جریان‌های دوفازی گاز ـ مایع با استفاده از دو روش مختلف اعمال نیرو [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 77-88]

س

 • ساختار متخلخل بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • سازوکارهای شکست شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق A‌l2024-T8 تحت کشش [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 11-18]
 • سرعت سیال مطالعه و بررسی پارامتر های مؤثر در عملکرد پمپ پریستالتیکی و طراحی یک نمونه [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • سطح شکست بررسی اثر افزودن ذرات نانورُس بر ریزساختار، سطح شکست و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم پیستون در موتور خودرو [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 41-49]
 • سیلندر کنترلی کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 3-10]
 • سوپرهیتر پلاتن تحلیل خرابی و دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های سوپرهیتر پلاتن در یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی برای ارائه‌ی طرح چیدمان بهترین جایگزین [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 13-19]

ش

 • شار حرارتی بحرانی بررسی تجربی اثر نوع سطح بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش استخری در حضور نانوسیالات با سیال پایه هیبریدی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 83-95]
 • شبکه‌ی حمل و نقل ترکیبی مسیرهای بهینه ترکیبی (هوایی - دریایی) با استفاده از درخت پوشای کمینه و برنامه ریزی عدد صحیح [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 31-39]
 • شبکه‌ی حمل و نقل دریایی مسیرهای بهینه ترکیبی (هوایی - دریایی) با استفاده از درخت پوشای کمینه و برنامه ریزی عدد صحیح [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 31-39]
 • شبکه‌ی حمل و نقل هوایی مسیرهای بهینه ترکیبی (هوایی - دریایی) با استفاده از درخت پوشای کمینه و برنامه ریزی عدد صحیح [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 31-39]
 • شبکه‌ی متحرک تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 99-108]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 131-137]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی اهمیت سازو کار مهاجرت گرمایی در مبدل ‌های حرارتی اسفنجی با استفاده از شبیه سازی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 51-60]
 • شبیه‌سازی عددی بررسی اثر تغییرات سرعت در طبقات مختلف بر عملکرد کمپرسور محوری چرخش معکوس [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 21-30]
 • شبیه‌سازی عددی جریان بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • شتاب بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه ی کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 29-34]

ص

 • صفحه‌ی جداکننده کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 3-10]

ض

 • ضخامت لایه‌ی اکسیدی تحلیل خرابی و دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های سوپرهیتر پلاتن در یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی برای ارائه‌ی طرح چیدمان بهترین جایگزین [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 13-19]
 • ضرایب هیدرودینامیکی تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 99-108]

ع

 • عملیات حرارتی T8 شرایط پیرسازی و هندسی قطعه: رفتار شکست ورق A‌l2024-T8 تحت کشش [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 11-18]

ف

 • فیبر لیزر تحلیل ترمومکانیکی لیزرهای فیبری Y‌b:Y‌A‌G تک‌هسته‌یی و چهارهسته‌یی تحت دمش طولی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 35-44]
 • فشار سیال مطالعه و بررسی پارامتر های مؤثر در عملکرد پمپ پریستالتیکی و طراحی یک نمونه [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • فشار شکست تحلیل اجزای محدود رشد ترک خستگی در خطوط لوله با در نظر گرفتن اثرات خوردگی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 3-12]
 • فشردگی لوله مطالعه و بررسی پارامتر های مؤثر در عملکرد پمپ پریستالتیکی و طراحی یک نمونه [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 73-82]
 • فیلتر کالمن تخمین ضرایب هیدرودینامیکی یک بیضیگون با ترکیب فیلتر کالمن توسعه یافته هیبریدی (HEKF) و دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 99-108]
 • فیلتر کالمن غیرخطی تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله ی مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 67-75]
 • فلوئنت بررسی اهمیت سازو کار مهاجرت گرمایی در مبدل ‌های حرارتی اسفنجی با استفاده از شبیه سازی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 51-60]

ک

 • کانال مستطیلی ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 45-55]
 • کمپرسور محوری بررسی اثر تغییرات سرعت در طبقات مختلف بر عملکرد کمپرسور محوری چرخش معکوس [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 21-30]
 • کنترل جدایش بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • کنترل جریان بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • کنترل جریان فعال بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • کنترل غیرفعال کنترل جریان آشفته اطراف سیلندر با استفاده از ترکیب صفحه و سیلندر کنترلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 3-10]

ل

 • لاستیک بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنش دهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]
 • لوله‌های دولایه بررسی تجربی و عددی فرآیند نوین تولید لوله‌های دولایه استحکام بالا با استفاده از روش کرنش دهی لوله توسط لاستیک (RPTS) [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 121-131]

م

 • مبدل حرارتی بررسی اهمیت سازو کار مهاجرت گرمایی در مبدل ‌های حرارتی اسفنجی با استفاده از شبیه سازی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 51-60]
 • مبدل حرارتی مطالعه ی تجربی اثر دوران مانع در داخل لوله ی مبدل حرارتی بر انتقال حرارت و مشخصات جریان [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 97-108]
 • متالوگرافی تحلیل خرابی و دینامیک سیالات محاسباتی لوله‌های سوپرهیتر پلاتن در یک نیروگاه ۳۲۰ مگاواتی برای ارائه‌ی طرح چیدمان بهترین جایگزین [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 13-19]
 • متان گذربحرانی ارزیابی شروع و کنترل پدیده‌ی افت انتقال حرارت متان گذربحرانی درون کانال مستطیل شکل [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 45-55]
 • محرک‌پلاسمای D‌B‌D بررسی اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد کنترلی یک محرک پلاسمایی در جریان حول بال [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 19-28]
 • مدل شان ـ چن مطالعه‌ی تأثیر عملگر برخورد با دو زمان آرامش یکتا و چندگانه در روش شبکه‌ی بولتزمن چندفازی برای شبیه‌سازی جریان‌های دوفازی گاز ـ مایع با استفاده از دو روش مختلف اعمال نیرو [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 77-88]
 • معادله‌ی انتقال جرم حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • میکروساختار بررسی تجربی اثر نوع سطح بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش استخری در حضور نانوسیالات با سیال پایه هیبریدی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 83-95]
 • میکرومیکسر بررسی عددی افزایش میزان اختلاط در میکرومیکسر فعال توسط دو استوانه دوّار [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 131-137]
 • مکش بهبود عملکرد توربین باد محور عمودی بر مبنای شیوه های کنترل جریان فعال و غیرفعال و مقایسه آنها [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 61-71]
 • منابع آلاینده‌ی نقطه‌یی حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در رودخانه در حالت دو بعدی و غیرماندگار با لحاظ عبارت منبع دلخواه [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 109-119]
 • منحنی اتلاف انرژی -اگزرژی(E‌D‌L) تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اگزرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]
 • منحنی اتلاف هزینه‌ی انرژی ـ اگزرژی (E‌C‌D‌L) تجزیه و تحلیل و بهینه سازی واحد تولید NGL با استفاده از روش توسعه یافته پل – اگزرژی و الگوریتم تکامل تفاضلی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 89-98]
 • منحنی عملکرد بررسی اثر تغییرات سرعت در طبقات مختلف بر عملکرد کمپرسور محوری چرخش معکوس [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 21-30]
 • مهاجرت گرمایی بررسی اهمیت سازو کار مهاجرت گرمایی در مبدل ‌های حرارتی اسفنجی با استفاده از شبیه سازی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 51-60]
 • موتور سوخت جامد بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه ی کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 29-34]

ن

 • نانوسیالات پایه هیبریدی بررسی تجربی اثر نوع سطح بر مشخصه های انتقال حرارت جوشش استخری در حضور نانوسیالات با سیال پایه هیبریدی [36.3، شماره 2، 1399، صفحه 83-95]
 • نرخ سوزش بررسی تجربی اثر اسپین بر نرخ سوزش پیشرانه ی کامپوزیت دارای ذرات آلومینیوم [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 29-34]

و

 • وسیله‌ی مافوق صوت بالک کنترل تشخیص خرابی بالک آیرودینامیکی یک وسیله ی مافوق‌صوت براساس داده‌های واحد اندازه‌گیری اینرسی [36.3، شماره 1، 1399، صفحه 67-75]