نویسنده = حسین پورتاکدوست
تخمین هم زمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره

دوره 37.3، شماره 2، آذر 1400، صفحه 47-55

10.24200/j40.2021.57732.1583

فروغ نصیحتی گورابی؛ مریم کیانی؛ حسین پورتاکدوست؛ امیر لبیبیان