نویسنده = سید امیرحسین زمزمیان
بررسی و تحلیل تجربی خواص احتراق و ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوسوخت ها با استفاده از مکمل های نانوساختار هیبریدی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 55-67

10.24200/j40.2022.60630.1645

سید امیرحسین زمزمیان؛ سهیل رضازاده مفردنیا؛ محمدرضا پازوکی؛ محمد پازوکی