کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
بهینه سازی سازه ی خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا

دوره 37.3، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 27-36

10.24200/j40.2020.55805.1551

علی برزگری؛ علی علی نیازیازی؛ عادل مقصودپور


بهینه سازی، تحلیل ترمودینامیکی و انتگراسیون سیستم هیبریدی مشتمل بر پیل سوختی کربنات مذاب و موتور استرلینگ

دوره 35.3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 3-11

10.24200/j40.2018.10750.1408

میرحسین آقاخواه رازلیقی؛ محمدعلی رمضانی؛ محمد افتخاری یزدی؛ آرمن آدامیان


بهینه‌سازی ترمواکونومیک و تحلیل اکسرژی چرخه‌ی تبرید تراکمی بخار

دوره 24، شماره 46.2، اسفند 1387، صفحه 157-162

مجتبی موسوی نائینیان؛ علی بهبهانی نیا؛ سارا جوادزاده حقیقت