کلیدواژه‌ها = انرژی خورشیدی
تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه ی تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل

دوره 38.3، شماره 2، آذر 1401، صفحه 87-96

10.24200/j40.2022.56887.1569

محمد وجدی؛ نیما قاسم زاده خیاوی؛ وحید بهنود؛ فرهاد صادق مغانلو


تعیین زوایای بهینه‌ی شیب سطح و سمت‌الرأس کلکتورهای تخت(مسطح)خورشیدی در مناطقی از جنوب شرق ایران

دوره 28.3، شماره 1، مهر 1391، صفحه 77-86

پویان طالبی زاده؛ مظفرعلی مهرابیان؛ مرتضی عبدل زاده