کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
طراحی مفهومی حامل فضایی سوخت مایع برمبنای قابلیت اطمینان R‌L‌V‌C‌D

دوره 30.3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 19-30

مهران میرشمس؛ حسن ناصح؛ امیرمهدی اخلاقی؛ سعید ایرانی


ارزیابی قابلیت اطمینان در بویلر بازیاب با در نظر گرفتن شرایط عملکردی و محیطی، تعمیرات و فرسودگی

دوره 30.3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 91-98

سیامک خاکسار حقانی؛ محمد حسن سعیدی؛ میثم مروی