بررسی ارتعاشات غیرخطی سیستم کابل حامل جرم و فنر و دمپر تحت اثر حرکت شتاب‌دار جرم متصل به آن

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در این نوشتار ارتعاشات غیر خطی کابل حامل جرم متحرک که به‌کمک فنر و دمپر به کابل متصل شده، مورد بررسی قرار گرفته است. یک انتهای کابل ثابت، و انتهای دیگر آن، با اختلاف ارتفاع، غیرثابت است. کرنش مماسی کابل صفر فرض شده، اما طول کابل دائماً در حال تغییر است و این تغییر طول کابل، به آن اجازه‌ی ارتعاش می‌دهد. این تغییرات به‌گونه‌یی است که اختلاف کشش در انتهای غیر ثابت کابل صفر شود. ارتعاشات کابل به‌صورت درون‌صفحه‌یی در نظر گرفته شده و فرض بر این است که جرم متحرک فقط در راستای $y$ نوسان می‌کند. در استخراج فرمول‌بندی حرکت، نیروی اصطکاک بین غلتک و کابل و نیز یک نیروی جلوبرنده که راستای آن مماس بر راستای کابل است مورد ملاحظه قرار گرفته، و معادلات حرکت با فرض متأثر بودن حرکت کابل از حرکت جرم به دست آمده است. برای حل، از روش گالرکین در حوزه‌ی مکان و از روش شتاب متوسط در حوزه‌ی زمان استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده از حل معادلات ارتعاش غیرخطی کابل با نتایج حاصل از معادلات ارتعاش خطیِ آن مقایسه شده است. نتایج این مطالعه در تحلیل و طراحی کابل تله‌کابین‌ها، جرثقیل‌های کابلی و غیره قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

INVESTIGATION OF THE NONLINEAR VIBRATION OF A CABLE- MASS SYSTEM, DUE TO THE MOTION OF AN ATTACHED ACCELERATING MASS

نویسندگان [English]

  • A.R shahani
  • M. Ghadiri
Dept. of Mechanical Engineering K.N.Toosi University of Technology
چکیده [English]

In this article nonlinear vibrations moving mass of the cable carrier via spring and damper connected to cable, has been studied. A cable end fixed and the other end, with the height difference, is Ghyrsabt. Tangential strain is zero cable, but cable length is constantly changing and this change over cable, it will allow vibration. This changes the difference Bhgvnhyy non-constant tension cable in the end is zero. Cable vibrations Drvnsfhhyy form intended, and assumes that only the mass moving along $ y $ will fluctuate. Extract formulation in motion, friction force between the rollers and cables and a power line Jlvbrndh that the tangent line is considered the cable, and the equations of motion is being influenced by the motion of the moving mass of cables is obtained. To solve, Galrkyn method in place and sphere of the average acceleration method in time domain is used. The results of the nonlinear vibration equations cable vibration with the results of linear equations that has been compared. Results in analysis and design Tlhkabynha cable, cable cranes, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nonlinear vibration of cable
  • moving mass
  • galerkin method
  • average acceleration method