دوره و شماره: دوره 11، شماره 11، شماره ویژه «آموزش عالی کشور»، مهر 1374، صفحه 1-82 
نقش آموزش عالی دولتی در ایران

صفحه 3-12

علی اکبر صالحی؛ محمدباقر غفرانی