دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1371، صفحه 1-66