دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، شماره مخصوص انتقال تکنولوژی و آموزش فنی و حرفه ای (1)، آذر 1371، صفحه 1-66