نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژهای حافظه‌دار بررسی محاسباتی رفتار مکانیکی استنت آلیاژ هوشمند تحت بارگذاری محوری برای کاربرد در عروق محیطی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • آلایندگی مطالعه عددی تأثیر افزایش شدت توربولانسی و تغییر زاویه پاشش سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دریایی کاترپیلار [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 99-112]

ا

 • استنت بررسی محاسباتی رفتار مکانیکی استنت آلیاژ هوشمند تحت بارگذاری محوری برای کاربرد در عروق محیطی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • اگزرژی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه ی تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 87-96]
 • المان محدود غیرخطی تحلیل المان محدود غیرخطی رشد پوست با استفاده از مدل غشای هایپرالاستیک [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]
 • انتقال حرارت مطالعه ی عددی پارامتر های تأثیر گذار بر عملکرد حرارتی و دینامیکی کوره ی حرارتی پرس گرم [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 85-97]
 • انرژی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه ی تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 87-96]
 • انرژی باد مدل سازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]
 • انرژی خورشیدی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه ی تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 87-96]
 • انرژی زمین گرمایی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه ی تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 87-96]

ب

 • بالک شبکه‌یی مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ یی از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

پ

 • پسای القایی مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ یی از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]
 • پیش‌بینی ادامه‌ی سری زمانی پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده ی یاتاقان غلتشی با کمک شبکه ی عصبی بازگشتی حافظه ی طولانی کوتاه مدت [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 63-71]
 • پیش‌بینی برمبنای مدل شبیه سازی سخت افزار در حلقه واحد کنترل سوخت موتور توربین گاز هوایی با روش پیش بینی بر مبنای مدل [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 3-12]
 • پیش‌بینی عددی بررسی عددی شدت فرسایش حباب زایی جریان اطراف هیدروفویل NACA0015 براساس دیدگاه اویلری-لاگرانژی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 21-28]
 • پیش‌بینی عمر یاتاقان غلتشی پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده ی یاتاقان غلتشی با کمک شبکه ی عصبی بازگشتی حافظه ی طولانی کوتاه مدت [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 63-71]
 • پوست تحلیل المان محدود غیرخطی رشد پوست با استفاده از مدل غشای هایپرالاستیک [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]

ت

 • تابع توزیع غلظت حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]
 • تحلیل اقتصادی تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژی-اقتصادی چرخه ی تولید توان بر پایه‌ی انرژی زمین گرمایی و خورشیدی مستقل [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 87-96]
 • تست عمر پرشتاب یاتاقان پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده ی یاتاقان غلتشی با کمک شبکه ی عصبی بازگشتی حافظه ی طولانی کوتاه مدت [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 63-71]
 • تصحیح پرانتل مدل سازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]
 • تصویربرداری پزشکی رفتار مکانیکی و الکتریکی ریز مبدل های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 29-36]
 • توانبخشی طراحی کنترل گر و شناساگر هوشمند تطبیقی عصبی برای دستگاه ابتکاری توانبخشی زانو [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 3-8]
 • توربین باد محورعمودی کنترل فعال جریان روی پره ی توربین باد محوری عمودی داریوس با استفاده از عملگر پلاسما [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 73-83]
 • تولید آنتروپی مطالعه‌ ی عددی کاهش ضریب پسای استوانه با بهره‌گیری از کنترل غیرفعال جریان [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 77-86]
 • تئوری گرادیان‌های مرتبه‌ی بالا رفتار مکانیکی و الکتریکی ریز مبدل های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 29-36]

ج

 • جابه‌جایی در عدد رینولدز پایین شناگر سه گوی در دو بعد در شرایط عدد رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 55-61]
 • جاری شدن گردابه‌ها مطالعه‌ ی عددی کاهش ضریب پسای استوانه با بهره‌گیری از کنترل غیرفعال جریان [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 77-86]
 • جریان چرخشی مطالعه عددی تأثیر افزایش شدت توربولانسی و تغییر زاویه پاشش سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دریایی کاترپیلار [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 99-112]
 • جریان حباب‌زایی بررسی عددی شدت فرسایش حباب زایی جریان اطراف هیدروفویل NACA0015 براساس دیدگاه اویلری-لاگرانژی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 21-28]

چ

 • چهارپره کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]

ح

 • حرکت مداوم غیرفعال طراحی کنترل گر و شناساگر هوشمند تطبیقی عصبی برای دستگاه ابتکاری توانبخشی زانو [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 3-8]
 • حل تحلیلی حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]
 • حل عددی توسعه ی مدل برای فرایند شروع و میرایی موتور گرماصوتی موج ایستا [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 113-125]
 • حل عددی مدل سازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]

د

 • دینامیک حباب بررسی عددی شدت فرسایش حباب زایی جریان اطراف هیدروفویل NACA0015 براساس دیدگاه اویلری-لاگرانژی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 21-28]
 • دینامیک خارج از صفحه کنترل همزمان جهت گیری و ارتعاشات خمشی-پیچشی ماهواره دارای پانل‌های چند قسمتی به کمک کنترل-مشاهده‌گر مرزی مبتنی بر معادلات دیفرنسیل با مشتقات جزئی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]

ر

 • ریزربات شناگر سه گوی در دو بعد در شرایط عدد رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 55-61]
 • ریزشناگر شناگر سه گوی در دو بعد در شرایط عدد رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 55-61]
 • ریزمبدل خازنی رفتار مکانیکی و الکتریکی ریز مبدل های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 29-36]
 • رینولدز پایین مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ یی از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]
 • روش المان محدود بررسی محاسباتی رفتار مکانیکی استنت آلیاژ هوشمند تحت بارگذاری محوری برای کاربرد در عروق محیطی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • روش اویلری ـ لاگرانژی بررسی عددی شدت فرسایش حباب زایی جریان اطراف هیدروفویل NACA0015 براساس دیدگاه اویلری-لاگرانژی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 21-28]
 • روش تبدیل لاپلاس حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]
 • روش حافظه محور کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]

ز

 • زانو طراحی کنترل گر و شناساگر هوشمند تطبیقی عصبی برای دستگاه ابتکاری توانبخشی زانو [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 3-8]
 • زاویه‌ی پاشش سوخت مطالعه عددی تأثیر افزایش شدت توربولانسی و تغییر زاویه پاشش سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دریایی کاترپیلار [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 99-112]
 • زاویه‌ی پس‌گرا مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ یی از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]
 • زاویه‌ی هفتی مطالعه‌ی عددی و تجربی بال ترکیبی با شبکه‌ یی از بالک‌ها در جریان‌های رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 63-75]

س

 • سخت‌افزار در حلقه شبیه سازی سخت افزار در حلقه واحد کنترل سوخت موتور توربین گاز هوایی با روش پیش بینی بر مبنای مدل [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 3-12]
 • سیستم اینولوکس مدل سازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]
 • سیستم‌های میکروالکترومکانیکی رفتار مکانیکی و الکتریکی ریز مبدل های خازنی با در نظر گرفتن اثرات اندازه [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 29-36]

ش

 • شبکه‌ی رودخانه حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]
 • شبکه‌ی عصبی بازگشتی پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده ی یاتاقان غلتشی با کمک شبکه ی عصبی بازگشتی حافظه ی طولانی کوتاه مدت [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 63-71]
 • شبکه‌ی عصبی پرسپترون کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • شبکه‌ی عصبی حافظه‌ی طولانی کوتاه‌مدت پیش‌بینی روند زوال و عمر مفید باقی‌مانده ی یاتاقان غلتشی با کمک شبکه ی عصبی بازگشتی حافظه ی طولانی کوتاه مدت [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 63-71]
 • شبیه‌سازی عددی مطالعه ی عددی پارامتر های تأثیر گذار بر عملکرد حرارتی و دینامیکی کوره ی حرارتی پرس گرم [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 85-97]
 • شدت توربولانسی مطالعه عددی تأثیر افزایش شدت توربولانسی و تغییر زاویه پاشش سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دریایی کاترپیلار [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 99-112]
 • شدت فرسایش بررسی عددی شدت فرسایش حباب زایی جریان اطراف هیدروفویل NACA0015 براساس دیدگاه اویلری-لاگرانژی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 21-28]
 • شناساگر طراحی کنترل گر و شناساگر هوشمند تطبیقی عصبی برای دستگاه ابتکاری توانبخشی زانو [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 3-8]

ض

 • ضریب اصطکاک بهینه سازی معادله ی کلبروک - وایت بر اساس داده‌های تجربی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 47-54]
 • ضریب پسا مطالعه‌ ی عددی کاهش ضریب پسای استوانه با بهره‌گیری از کنترل غیرفعال جریان [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 77-86]
 • ضریب تصحیح دنباله مدل سازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]

ع

 • عدد رینولدز بهینه سازی معادله ی کلبروک - وایت بر اساس داده‌های تجربی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 47-54]
 • عدد رینولدز پایین شناگر سه گوی در دو بعد در شرایط عدد رینولدز پایین [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 55-61]
 • عدم قطعیت کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • عروق محیطی بررسی محاسباتی رفتار مکانیکی استنت آلیاژ هوشمند تحت بارگذاری محوری برای کاربرد در عروق محیطی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 13-21]
 • عملگر پلاسما کنترل فعال جریان روی پره ی توربین باد محوری عمودی داریوس با استفاده از عملگر پلاسما [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 73-83]

غ

 • غشا تحلیل المان محدود غیرخطی رشد پوست با استفاده از مدل غشای هایپرالاستیک [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]

ف

 • فرایند شروع توسعه ی مدل برای فرایند شروع و میرایی موتور گرماصوتی موج ایستا [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 113-125]
 • فرایند میرایی توسعه ی مدل برای فرایند شروع و میرایی موتور گرماصوتی موج ایستا [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 113-125]

ک

 • کد نیمه‌تحلیلی مدل سازی یک سیستم جاذب انرژی باد اینولوکس با ترکیب نتایج حل عددی در بستر نیمه تحلیلی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 37-46]
 • کنترل تکرارآموز کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • کنترل جریان فعال کنترل فعال جریان روی پره ی توربین باد محوری عمودی داریوس با استفاده از عملگر پلاسما [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 73-83]
 • کنترل غیرفعال مطالعه‌ ی عددی کاهش ضریب پسای استوانه با بهره‌گیری از کنترل غیرفعال جریان [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 77-86]
 • کنترل مد لغزشی کنترل تکرار آموز به منظور افزایش دقت انجام مانورهای تکراری در ربات‌های هوایی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 9-19]
 • کنترل مرزی کنترل همزمان جهت گیری و ارتعاشات خمشی-پیچشی ماهواره دارای پانل‌های چند قسمتی به کمک کنترل-مشاهده‌گر مرزی مبتنی بر معادلات دیفرنسیل با مشتقات جزئی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • کوره‌ی حرارتی پرس گرم مطالعه ی عددی پارامتر های تأثیر گذار بر عملکرد حرارتی و دینامیکی کوره ی حرارتی پرس گرم [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 85-97]

م

 • ماهواره انعطاف‌پذیر کنترل همزمان جهت گیری و ارتعاشات خمشی-پیچشی ماهواره دارای پانل‌های چند قسمتی به کمک کنترل-مشاهده‌گر مرزی مبتنی بر معادلات دیفرنسیل با مشتقات جزئی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • مدل‌سازی فیزیک‌های چندگانه مطالعه ی عددی پارامتر های تأثیر گذار بر عملکرد حرارتی و دینامیکی کوره ی حرارتی پرس گرم [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 85-97]
 • مشاهده‌گر معادلات جزیی کنترل همزمان جهت گیری و ارتعاشات خمشی-پیچشی ماهواره دارای پانل‌های چند قسمتی به کمک کنترل-مشاهده‌گر مرزی مبتنی بر معادلات دیفرنسیل با مشتقات جزئی [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • معادله‌ی جابه‌جایی ـ پراکندگی ـ واکنش حل تحلیلی معادله ی انتقال جرم در شبکه ی رودخانه [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 35-49]
 • معادله‌ی کلبروک بهینه سازی معادله ی کلبروک - وایت بر اساس داده‌های تجربی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 47-54]
 • مفصل طراحی کنترل گر و شناساگر هوشمند تطبیقی عصبی برای دستگاه ابتکاری توانبخشی زانو [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 3-8]
 • مکانیک رشد تحلیل المان محدود غیرخطی رشد پوست با استفاده از مدل غشای هایپرالاستیک [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]
 • موتور توربین گاز هوایی شبیه سازی سخت افزار در حلقه واحد کنترل سوخت موتور توربین گاز هوایی با روش پیش بینی بر مبنای مدل [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 3-12]
 • موتور دیزل دریایی مطالعه عددی تأثیر افزایش شدت توربولانسی و تغییر زاویه پاشش سوخت بر روی عملکرد و آلایندگی موتور دیزل دریایی کاترپیلار [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 99-112]
 • موتور گرماصوتی توسعه ی مدل برای فرایند شروع و میرایی موتور گرماصوتی موج ایستا [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 113-125]
 • موج ایستا توسعه ی مدل برای فرایند شروع و میرایی موتور گرماصوتی موج ایستا [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 113-125]

ن

 • نمودارمودی بهینه سازی معادله ی کلبروک - وایت بر اساس داده‌های تجربی [38.3، شماره 2، 1401، صفحه 47-54]

و

 • واحد کنترل سوخت شبیه سازی سخت افزار در حلقه واحد کنترل سوخت موتور توربین گاز هوایی با روش پیش بینی بر مبنای مدل [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 3-12]
 • واماندگی دینامیکی کنترل فعال جریان روی پره ی توربین باد محوری عمودی داریوس با استفاده از عملگر پلاسما [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 73-83]

ه

 • هایپرالاستیسیته تحلیل المان محدود غیرخطی رشد پوست با استفاده از مدل غشای هایپرالاستیک [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 23-34]
 • همترایی مدار الکتریکی توسعه ی مدل برای فرایند شروع و میرایی موتور گرماصوتی موج ایستا [38.3، شماره 1، 1401، صفحه 113-125]