دوره و شماره: دوره 35.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، خرداد 1398، صفحه 1-154