دوره و شماره: دوره 25، شماره 47، مهندسی و علم مواد، فروردین 1388، صفحه 1-84 
بررسی تأثیر پارامترهای فرایند مذاب‌ریسی در آلیاژ مغناطیسی Ni-38Co- 8Fe-8Si-2B

صفحه 19-24

علی جزایری قره باغ؛ جواد ملا؛ محمدرضا رضایی؛ مهدی پورعبدلی