دوره و شماره: دوره 25، 50 - ویژه مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، مهر 1388، صفحه 1-53 
بررسی آلودگی آلی آب‌های زیرزمینی شهر تهران

صفحه 9-14

زهرا تویسرکانی؛ جلال الدین شایگان؛ علیرضا صادقی


‌بررسی اثرات شدت جریان حجمی و عمق بستر رزین کربن فعال در جداسازی اسید بنزوئیک

صفحه 35-39

سهرابعلی قربانیان؛ سعیدرضا رادپور؛ حسین ابوالقاسمی؛ محمدعلی موسویان