دوره و شماره: دوره 33.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، آذر 1396، صفحه 1-160 
بررسی پدیده ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از معیارهای شکست نرم و معیار FLD

صفحه 83-92

10.24200/j40.2018.10614.1339

یعقوب دادگراصل؛ محمدمراد شیخی؛ علی پورکمالی انارکی؛ ولی اله پناهی زاده رحیملو؛ محمد حسین پور گللو