نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌شیرین‌کن خورشیدی شبیه‌سازی آب‌ شیرین‌ کن خورشیدی دو طرفه همراه با بازتاب‌ دهنده‌ ی خارجی چرخان [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 21-28]
 • آلایندگی بررسی تجربی تأثیر فشار پاشش سوخت و زاویه ی شروع پاشش سوخت دیزل در احتراق و آلایندگی موتور با احتراق RCCI با سوخت دیزل - گازطبیعی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ا

 • اثر ورودی بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت‌سنجی تصویری ذرات [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 37-46]
 • اجکتور تک‌فاز مدل سازی عددی و بهینه سازی هندسی اجکتور تک‌فاز مافوق صوت [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 71-78]
 • احتراق اشتعال تراکمی کنترل واکنشی بررسی تجربی تأثیر فشار پاشش سوخت و زاویه ی شروع پاشش سوخت دیزل در احتراق و آلایندگی موتور با احتراق RCCI با سوخت دیزل - گازطبیعی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • احتراق پیش مخلوط بررسی عددی پایداری و خاموشی شعله پیش مخلوط V شکل [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 57-67]
 • ایران‌خودرو بررسی ریسک آسیب اسکلتی - عضلانی کارگران حین فعالیت نصب صندلی راننده ی خودرو پژو پارس و ارائه راهکار مهندسی به منظور کاهش ریسک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 29-35]
 • استوانه‌ی ویسکوالاستیک ضریب شدت تنش ترک کوچک شعاعی واقع بر لبه ی خارجی استوانه ی چرخان ویسکوالاستیک تحت فشار داخلی و توزیع حرارتی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 17-26]
 • اسمز ـ شیمیایی مروری بر رویکردهای پژوهشی انتقال آلاینده‌ها در رس‌های اشباع تغییر شکل‌پذیر تحت اثر فرآیندهای همبسته‌ی هیدرولیکی - شیمیایی - مکانیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 97-115]
 • الگوریتم جایا بهینه سازی سازه ی خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 27-36]
 • انتشار مروری بر رویکردهای پژوهشی انتقال آلاینده‌ها در رس‌های اشباع تغییر شکل‌پذیر تحت اثر فرآیندهای همبسته‌ی هیدرولیکی - شیمیایی - مکانیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 97-115]
 • انتقال آلودگی مروری بر رویکردهای پژوهشی انتقال آلاینده‌ها در رس‌های اشباع تغییر شکل‌پذیر تحت اثر فرآیندهای همبسته‌ی هیدرولیکی - شیمیایی - مکانیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 97-115]
 • انتقال جرم بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت‌سنجی تصویری ذرات [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 37-46]
 • انرژی باد بررسی ساختارهای برگ - ساقه مانند برداشت‌کننده ی انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 81-95]

ب

 • بازتابنده‌های خارجی چرخان شبیه‌سازی آب‌ شیرین‌ کن خورشیدی دو طرفه همراه با بازتاب‌ دهنده‌ ی خارجی چرخان [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 21-28]
 • بازده حرارتی بررسی تجربی تأثیر فشار پاشش سوخت و زاویه ی شروع پاشش سوخت دیزل در احتراق و آلایندگی موتور با احتراق RCCI با سوخت دیزل - گازطبیعی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • بافت پایه بررسی اثر شدت تکسچر بر رفتار تغییر شکل آلیاژ Mg-0.8wt%Y اکسترود شده تحت بارگذاری کشش و فشار با استفاده از روش المان محدود کریستال پلاستیسیته [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 59-69]
 • برداشت‌کننده‌های انرژی بررسی ساختارهای برگ - ساقه مانند برداشت‌کننده ی انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 81-95]
 • برگ ـ ساقه بررسی ساختارهای برگ - ساقه مانند برداشت‌کننده ی انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 81-95]
 • بهره‌وری شبیه‌سازی آب‌ شیرین‌ کن خورشیدی دو طرفه همراه با بازتاب‌ دهنده‌ ی خارجی چرخان [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 21-28]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی سازه ی خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 27-36]
 • بهینه‌سازی بهینه سازی چندهدفه رفتار ارتعاشی دسته موتور هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 49-58]
 • بهینه‌سازی دوهدفه مدل سازی عددی و بهینه سازی هندسی اجکتور تک‌فاز مافوق صوت [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 71-78]

پ

 • پاشش دومرحله‌یی بررسی تجربی تأثیر فشار پاشش سوخت و زاویه ی شروع پاشش سوخت دیزل در احتراق و آلایندگی موتور با احتراق RCCI با سوخت دیزل - گازطبیعی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]

ت

 • تحلیل حساسیت مدل سازی عددی و بهینه سازی هندسی اجکتور تک‌فاز مافوق صوت [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 71-78]
 • تحلیل کیفی کمّی بررسی ریسک آسیب اسکلتی - عضلانی کارگران حین فعالیت نصب صندلی راننده ی خودرو پژو پارس و ارائه راهکار مهندسی به منظور کاهش ریسک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 29-35]
 • تخمین پارامتر تخمین هم زمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]
 • تخمین مدار تخمین هم زمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]
 • تخمین وضعیت تخمین هم زمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]
 • تعامل سیال با ساختار بررسی ساختارهای برگ - ساقه مانند برداشت‌کننده ی انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 81-95]
 • توربین بادی مطالعه تأثیر کنترل جریان مکش بر عملکرد آیرودینامیکی توربین باد محور افقی بر مبنای نتایج حل عددی مقطع دو بعدی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 79-89]
 • توزیع‌حرارتی ضریب شدت تنش ترک کوچک شعاعی واقع بر لبه ی خارجی استوانه ی چرخان ویسکوالاستیک تحت فشار داخلی و توزیع حرارتی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 17-26]

ج

 • جداسازی حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • جداساز چرخشی حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • جداسازی ذرات مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • جدایش انرژی بررسی عددی پدیده ی گذرای جدایش دما در لوله ی گرداب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • جداکننده بهینه سازی چندهدفه رفتار ارتعاشی دسته موتور هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 49-58]
 • جریان‌های همبسته مروری بر رویکردهای پژوهشی انتقال آلاینده‌ها در رس‌های اشباع تغییر شکل‌پذیر تحت اثر فرآیندهای همبسته‌ی هیدرولیکی - شیمیایی - مکانیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 97-115]

چ

 • چرخه‌های تکرار در فرایند طراحی بررسی کاربرد روش طراحی اصل‌محور در کاهش هم گیرایی و تکرارپذیری در فرایند طراحی مفهومی یک پهپاد رزمی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 69-79]

ح

 • حالت چهره تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 13-20]
 • حل گذرا بررسی عددی پدیده ی گذرای جدایش دما در لوله ی گرداب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]

خ

 • خطر آسیب بررسی ریسک آسیب اسکلتی - عضلانی کارگران حین فعالیت نصب صندلی راننده ی خودرو پژو پارس و ارائه راهکار مهندسی به منظور کاهش ریسک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 29-35]

د

 • دسته‌موتور هیدرولیکی بهینه سازی چندهدفه رفتار ارتعاشی دسته موتور هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 49-58]
 • دمای سطوح ماهواره تخمین هم زمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی عددی پدیده ی گذرای جدایش دما در لوله ی گرداب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • دوقلویی کششی و فشاری بررسی اثر شدت تکسچر بر رفتار تغییر شکل آلیاژ Mg-0.8wt%Y اکسترود شده تحت بارگذاری کشش و فشار با استفاده از روش المان محدود کریستال پلاستیسیته [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 59-69]

ر

 • ربات اجتماعی تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 13-20]
 • روش تجزیه‌ی مودهای دینامیکی مدل رتبه کاسته ی انتقال حرارت هدایت در یک پوسته ی جامد بر مبنای روش‌ تجزیه ی مودهای دینامیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 3-12]
 • روش نیرو بهینه سازی سازه ی خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 27-36]
 • روش‌های آزمایشگاهی مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • روش‌های غیرفعال مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • روش‌های فعال مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]

س

 • سازه‌ی خرپا بهینه سازی سازه ی خرپا با استفاده از روش نیرو و الگوریتم بهینه سازی جایا [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 27-36]
 • سرعت‌سنجی تصویری ذرات بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت‌سنجی تصویری ذرات [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 37-46]
 • سیستم دینامیکی مدل رتبه کاسته ی انتقال حرارت هدایت در یک پوسته ی جامد بر مبنای روش‌ تجزیه ی مودهای دینامیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 3-12]
 • سیستم‌های لغزش بررسی اثر شدت تکسچر بر رفتار تغییر شکل آلیاژ Mg-0.8wt%Y اکسترود شده تحت بارگذاری کشش و فشار با استفاده از روش المان محدود کریستال پلاستیسیته [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 59-69]

ش

 • شیار اینرسی بهینه سازی چندهدفه رفتار ارتعاشی دسته موتور هیدرولیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 49-58]
 • شبکه‌ی عصبی تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 13-20]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی آب‌ شیرین‌ کن خورشیدی دو طرفه همراه با بازتاب‌ دهنده‌ ی خارجی چرخان [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 21-28]
 • شبیه‌سازی دوبعدی مدل سازی عددی و بهینه سازی هندسی اجکتور تک‌فاز مافوق صوت [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 71-78]
 • شبیه‌سازی عددی مطالعه‌ی جامع جداسازی ذرات در دستگاه‌های میکروسیالی: روش‌های فعال و غیرفعال [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 91-110]
 • شعله Vشکل بررسی عددی پایداری و خاموشی شعله پیش مخلوط V شکل [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 57-67]

ض

 • ضرایب آیرودینامیک مطالعه تأثیر کنترل جریان مکش بر عملکرد آیرودینامیکی توربین باد محور افقی بر مبنای نتایج حل عددی مقطع دو بعدی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 79-89]
 • ضریب اشمید بررسی اثر شدت تکسچر بر رفتار تغییر شکل آلیاژ Mg-0.8wt%Y اکسترود شده تحت بارگذاری کشش و فشار با استفاده از روش المان محدود کریستال پلاستیسیته [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 59-69]
 • ضریب آلبدو تخمین هم زمان مدار و وضعیت ماهواره و ضریب آلبدوی زمین با استفاده از دمای سطوح ماهواره [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 47-55]
 • ضریب توان مطالعه تأثیر کنترل جریان مکش بر عملکرد آیرودینامیکی توربین باد محور افقی بر مبنای نتایج حل عددی مقطع دو بعدی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 79-89]
 • ضریب شدت تنش ضریب شدت تنش ترک کوچک شعاعی واقع بر لبه ی خارجی استوانه ی چرخان ویسکوالاستیک تحت فشار داخلی و توزیع حرارتی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 17-26]

ط

 • طراحی اصل‌محور بررسی کاربرد روش طراحی اصل‌محور در کاهش هم گیرایی و تکرارپذیری در فرایند طراحی مفهومی یک پهپاد رزمی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 69-79]
 • طراحی مفهومی هواپیما بررسی کاربرد روش طراحی اصل‌محور در کاهش هم گیرایی و تکرارپذیری در فرایند طراحی مفهومی یک پهپاد رزمی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 69-79]

ع

 • عملگر مکش مطالعه تأثیر کنترل جریان مکش بر عملکرد آیرودینامیکی توربین باد محور افقی بر مبنای نتایج حل عددی مقطع دو بعدی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 79-89]

ف

 • فشار پاشش بررسی تجربی تأثیر فشار پاشش سوخت و زاویه ی شروع پاشش سوخت دیزل در احتراق و آلایندگی موتور با احتراق RCCI با سوخت دیزل - گازطبیعی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 37-48]
 • فشار داخلی ضریب شدت تنش ترک کوچک شعاعی واقع بر لبه ی خارجی استوانه ی چرخان ویسکوالاستیک تحت فشار داخلی و توزیع حرارتی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 17-26]
 • فلاتر بررسی ساختارهای برگ - ساقه مانند برداشت‌کننده ی انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 81-95]

ک

 • کارایی غشا مروری بر رویکردهای پژوهشی انتقال آلاینده‌ها در رس‌های اشباع تغییر شکل‌پذیر تحت اثر فرآیندهای همبسته‌ی هیدرولیکی - شیمیایی - مکانیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 97-115]
 • کانال مرکب روباز بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت‌سنجی تصویری ذرات [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 37-46]
 • کریستال پلاستیسیته بررسی اثر شدت تکسچر بر رفتار تغییر شکل آلیاژ Mg-0.8wt%Y اکسترود شده تحت بارگذاری کشش و فشار با استفاده از روش المان محدود کریستال پلاستیسیته [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 59-69]
 • کمردرد بررسی ریسک آسیب اسکلتی - عضلانی کارگران حین فعالیت نصب صندلی راننده ی خودرو پژو پارس و ارائه راهکار مهندسی به منظور کاهش ریسک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 29-35]
 • کنترل جریان مطالعه تأثیر کنترل جریان مکش بر عملکرد آیرودینامیکی توربین باد محور افقی بر مبنای نتایج حل عددی مقطع دو بعدی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 79-89]

گ

 • گالوپینگ بررسی ساختارهای برگ - ساقه مانند برداشت‌کننده ی انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 81-95]

ل

 • لوله‌ی گرداب بررسی عددی پدیده ی گذرای جدایش دما در لوله ی گرداب [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]

م

 • مافوق صوت حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • متان حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]
 • میدان جریان بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت‌سنجی تصویری ذرات [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 37-46]
 • مدفن زباله مروری بر رویکردهای پژوهشی انتقال آلاینده‌ها در رس‌های اشباع تغییر شکل‌پذیر تحت اثر فرآیندهای همبسته‌ی هیدرولیکی - شیمیایی - مکانیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 97-115]
 • مدل رتبه‌کاسته مدل رتبه کاسته ی انتقال حرارت هدایت در یک پوسته ی جامد بر مبنای روش‌ تجزیه ی مودهای دینامیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 3-12]
 • مدل زنر ضریب شدت تنش ترک کوچک شعاعی واقع بر لبه ی خارجی استوانه ی چرخان ویسکوالاستیک تحت فشار داخلی و توزیع حرارتی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 17-26]
 • مدلسازی بیومکانیکی بررسی ریسک آسیب اسکلتی - عضلانی کارگران حین فعالیت نصب صندلی راننده ی خودرو پژو پارس و ارائه راهکار مهندسی به منظور کاهش ریسک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 29-35]
 • مدل های احتراقی بررسی عددی پایداری و خاموشی شعله پیش مخلوط V شکل [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 57-67]
 • مدل های آشفتگی بررسی عددی پایداری و خاموشی شعله پیش مخلوط V شکل [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 57-67]
 • میزان بروز رضایت‌مندی تعیین میزان رضایت مندی در حالات چهره به کمک شبکه ی عصبی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 13-20]
 • مسئله‌ی نفوذ حرارتی مدل رتبه کاسته ی انتقال حرارت هدایت در یک پوسته ی جامد بر مبنای روش‌ تجزیه ی مودهای دینامیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 3-12]
 • مواد پیزوالکتریک بررسی ساختارهای برگ - ساقه مانند برداشت‌کننده ی انرژی از جریان باد با استفاده از مواد پیزوالکتریک [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 81-95]

ن

 • نازل همگرا ـ واگرا حساسیت سنجی پارامترهای مؤثر طراحی جداساز مافوق صوت ترکیبات گازی [37.3، شماره 1، 1400، صفحه 111-123]

ه

 • هدایت هیدرولیکی مروری بر رویکردهای پژوهشی انتقال آلاینده‌ها در رس‌های اشباع تغییر شکل‌پذیر تحت اثر فرآیندهای همبسته‌ی هیدرولیکی - شیمیایی - مکانیکی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 97-115]
 • هم‌گیرایی بررسی کاربرد روش طراحی اصل‌محور در کاهش هم گیرایی و تکرارپذیری در فرایند طراحی مفهومی یک پهپاد رزمی [37.3، شماره 2، 1400، صفحه 69-79]