دوره و شماره: دوره 36.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، خرداد 1399، صفحه 1-150