دوره و شماره: دوره 36.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، آذر 1399، صفحه 1-118