دوره و شماره: دوره 18، شماره 22، مهندسی مکانیک، مهر 1381، صفحه 0-108 
نیرو های ماهیچه یی و مفصلی زانو در حین برخاستن از حالت نشسته

صفحه 66-72

فرازم فرهمند؛ رویا نریمانی؛ علی مقداری؛ حمید فکور علاقه‌بند


تحلیل جریان در همزن جریان آرام

صفحه 87-93

نوروز محمدنوری؛ فرشاد مظفری