دوره و شماره: دوره 28.3، شماره 1، مهندسی مکانیک، مهر 1391، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

تعمیم روش کره‌های محاطی در بهینه‌سازی مهندسی

صفحه 3-13

بهروز فرشی؛ علی علی نیا نیازی


تأثیر موقعیت عمودی کانارد بر میدان سرعت روی بال مثلثی

صفحه 15-21

محمدرضا سلطانی؛ محمد ایزدخواه؛ علیرضا داوری