نویسنده = امیررضا شاهانی
روش های مختلف طراحی خستگی اجزاء بالگرد

دوره 33.3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 101-120

10.24200/j40.2017.6358

امیررضا شاهانی؛ سیروان محمدی


تحلیل تنش تماسی و ضرایب تمرکز تنش در ابزار اتصال رشته‌های حفاری چاه‌های نفت

دوره 25، شماره 48.2، خرداد 1388، صفحه 121-129

امیررضا شاهانی؛ سیدمحمدحسین شریفی