دوره و شماره: دوره 39، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-126