دوره و شماره: دوره 37.3، شماره 2، آذر 1400، صفحه 1-125 
بررسی اثر شرایط ورودی کانال مرکب بر مشخصات جریان به کمک سرعت‌سنجی تصویری ذرات

صفحه 37-46

10.24200/j40.2021.57470.1577

مصطفی نبی پور؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ سید حسین مهاجری؛ امیر رضا زراتی؛ رضا صادقی دودران