دوره و شماره: دوره 34.3، شماره 2، مهندسی مکانیک، آذر 1397، صفحه 1-152