دوره و شماره: دوره 30.3، شماره 2.1 - شماره پیاپی 2، مهندسی مکانیک، مهر 1393، صفحه 1-158 
طراحی مفهومی و ساخت بالگرد بدون سرنشین

صفحه 91-96

محمدهادی فرزانه کلورزی؛ بهنام مشهدی غلامعلی؛ مهدی طالع ماسوله؛ امیر میرزای نیاری؛ اکبر آخوندزاده؛ محمد وادی زاده؛ محمد یاری دیزگرانی