دوره و شماره: دوره 40، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-136